Meer uitleg

Tarieven

Anker

[]

TOESTEL

TV > 45 inch

TV < 45 inch

Wasmachine / droogkast / oven / koelkast / diepvries / ander groot huishoud

Espresso

Microgolfoven / audio / video / (robot)stofzuiger

Klein huishoud (met uitzonder van hierboven vermelde categorieën)

PRIJSOPGAVE GRENS

€ 200,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 115,00

€ 75,00

€ 75,00

ONDERZOEKSKOSTEN

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 50,00

€ 50,00

Anker

[]

Bijzondere voorwaarden voor herstellingen

Op alle herstellingen zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing, die een uitbreiding zijn op onze algemene verkoopsvoorwaarden. Door een toestel ter herstelling aan te bieden aanvaard de klant deze voorwaarden.

Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant aan ons mondeling of elektronisch (e-mail of website) bezorgd is of van de klachten die Elektro Cuypers BVBA vermeldt op het ontvangstbewijs. Bij conflict tussen beiden geldt het ontvangstbewijs als basis. Geschreven informatie van de Klant kan niet als basis dienen voor een herstelling. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden die gebreken hersteld die door de hersteller van Elektro Cuypers BVBA worden vastgesteld.

Indien u Elektro Cuypers BVBA de opdracht geeft uw toestel te herstellen en indien Elektro Cuypers BVBA dit kan uitvoeren onder de prijsopgaven grens, wordt de herstelling uitgevoerd zonder verdere toestemming van de Klant. De prijsopgave grens treft u aan in de winkel en op onze website. Deze kan ook op aanvraag via mail verkregen worden. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de herstelling hoger zal zijn dan de prijsopgave grens zoals vermeld op de website, dan wordt aan de Klant gevraagd of hij/zij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de herstelling pas plaats na toestemming van de Klant.

De Klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Elektro Cuypers BVBA en betaalt dan de nazichtkosten zoals vermeld op de website en indien van toepassing transport- en / of voorrijkosten. Het reeds betaalde voorschot is niet recupereerbaar. Indien de klant dit wenst, stelt Elektro Cuypers BVBA vervolgens het product weer ter beschikking van de Klant in de staat waarin Elektro Cuypers BVBA het heeft ontvangen, voor zover dat mogelijk is.  Indien na onderzoek of herstelling bepaalde functionaliteiten van het toestel niet meer werken zoals voorheen, kan Elektro Cuypers BVBA hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Voor elk toestel dat om eenderwelke reden niet hersteld kan of mag worden, zullen er onderzoekingskosten aangerekend worden.

Onderdelen die door Elektro Cuypers BVBA defect bevonden worden, zullen vernietigd worden, tenzij de klant schriftelijk meldt bij het registreren van de herstelling dat hij de defecte onderdelen terug wilt. Dit kan nooit voor herstellingen onder waarborg.

Het te herstellen toestel moet door de Klant vrij bereikbaar gemaakt worden. Indien het toestel ter plaatse ingebouwd is, kan Elektro Cuypers BVBA de extra kosten aanrekenen om het toestel vrij te maken. Eventuele schade die het gevolg is van het uitbouwen van het toestel kan niet op Elektro Cuypers BVBA verhaald worden.

Elektro Cuypers BVBA geeft na het voltooien van de herstelling een garantie van drie maanden op de uitgevoerde herstelling. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de Klant of afhaling van het product door derden. Op schoonmaak en onderhoudsbeurten, alsmede op herstellingen verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de herstelbon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie is enkel van toepassing op de herstelde of vervangen onderdelen en indien de oorzaak van de klacht dezelfde is als die van bij de vorige herstelling. Na 3 maanden wordt het toestel als ‘buiten garantie’ zijnde beschouwd.

Het ontvangstbewijs dient voorgelegd te worden bij terugname van het apparaat.

Iedere toestel dat aan onze hersteldienst toevertrouwd wordt, en drie maanden na zijn in bewaring geven niet afgehaald is, wordt als afgestaan beschouwd.

Herstelling dienen volledig betaald te worden bij afhalen of bij herstelling aan huis.

Voor herstellingen en opmaken van een bestek vragen wij een voorschot van € 75,00. Dit voorschot wordt verrekend met totale herstelprijs. Als het toestel om één of andere reden niet kan of mag hersteld worden, dient het voorschot om de onderzoekingskosten te dekken. De betaalde kosten worden in mindering gebracht bij de aankoop van een nieuw, gelijkaardig toestel binnen de twee weken.

Toestellen die onherstelbaar bevonden worden, zullen vernietigd worden, tenzij de klant specifiek en schriftelijk vermeldt dat hij het toestel onhersteld terug wenst. In dit geval zullen er ook onderzoekingskosten aangerekend worden.

Voor een ter beschikking gesteld vervangtoestel gelden volgende voorwaarden:

Enkel Elektro Cuypers BVBA bepaalt of de Klant recht heeft op een leentoestel.

Voor een vervangtoestel zal een vast bedrag van 25 Euro (inclusief BTW) per week aangerekend worden. In bepaalde gevallen, bepaald door Elektro Cuypers BVBA, zal een vervangtoestel gratis aangeboden worden voor de duur van de herstelling.

Het vervangtoestel blijft altijd eigendom van Elektro Cuypers BVBA.

Indien er, naast de transportkosten voor de herstelling, extra transportkosten zijn voor het leentoestel, worden deze gedragen door de Klant.

De Klant heeft enkel recht op een vervangtoestel tot het moment dat het defecte toestel hersteld is. Deze periode kan door Elektro Cuypers BVBA ook ingekort worden. Indien Elektro Cuypers BVBA het vervangtoestel na deze periode niet heeft opgehaald of het door de Klant niet is teruggebracht, moet de Klant Elektro Cuypers BVBA hiervan binnen de 3 werkdagen op de hoogte brengen. Indien de Klant nalaat dit te melden en het toestel langer dan een week na de herstelling niet heeft teruggebracht of opgehaald is, zal aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 100 Euro (inclusief BTW) aangerekend worden, bovenop de kosten voor het vervangtoestel.

Indien de klant bij afhaling van het herstelde toestel het ter beschikking gestelde vervangtoestel niet mee inlevert, is Elektro Cuypers BVBA gerechtigd het herstelde toestel in onderpand te houden, zonder afbreuk te doen aan bovenvermelde schadevergoedingen.

Anker

[]